• 4-6 ARBEJDSUGERS LEVERING
  • FAST FRAGT 320,- ELLER GRATIS AFHENTNING
  • DANSKPRODUCERET

Handelsbetingelser

GENERELLE OPLYSNINGER

 

Thorsø A/S
CVR-nr. 14313494


Håndværkervej 1

8881 Thorsø
M. shop@thorsoeas.dk
T. +45 8696 6075

 

 

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser gælder for alle aftaler om Thorsø A/S, CVR-num­mer 14313494, salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser til erhvervskunder.

 

 

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag.

Betingelserne udgør sammen med Thorsø A/S' tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Thorsø A/S' salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Thorsø A/S udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

 

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Thorsø A/S sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen  Thorsø A/S sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 24 måneder efter, at det er leveret til kunden.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Thorsø A/S sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter eller reservedele udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Thorsø A/S sælger og leverer til kunden, er beregnet til erhvervs- og institutionsbrug og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Thorsø A/S i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Thorsø A/S, i det omfang Thorsø A/S måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

 

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Thorsø A/S gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Thorsø A/S bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser netto kontant ved ordreafgivelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Pengene trækkes først fra kortet når varene afsendes.

 

 

5. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

5.1 Ordrebekræftelser. Thorsø A/S tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Thorsø A/S.

5.2 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Thorsø A/S' skriftlige accept.

5.3 Uoverensstemmense vilkår. Hvis Thorsø A/S bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Thorsø A/S skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

 

6. Levering

6.1 Leveringsbetingelse. Thorsø A/S leverer alle solgte produkter og reservedele i løbet af 4-6 arbejdsuger med et fragttillæg på kr. 320. Alle ordrer opdeles i områder og leveres når beholdningen er fyldestgørende. Thorsø A/S leverer således ikke hver uge, men udelukkende med udgangspunkt i de planlagte kørsler. Dog til stadighed inden for den angivne leveringstid. Leveringen inkluderer indbæring inden for første dør.

6.2 Leveringstid. Thorsø A/S leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Thorsø A/S' ordrebekræftelse. Thorsø A/S har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

6.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen inden accept af modtagelsen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Thorsø A/S. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Thorsø A/S, kan den ikke senere gøres gældende.

6.4 Ufremkommelighed. Kunden skal oplyse Thorsø A/S om eventuelle udfordringer ifbm. leveringen. Det være sig fx. villaveje, nye udstykninger, sommerhusområder o.l. med begrænsede tilkørselsforhold (parkerede biler, byggeplader, smalle grusveje o.l.). Dette for at sikre transportøren de rette betingelser for valg af transportform. Ser transportøren sig på baggrund af mangelfulde oplysninger iht. ovenstående nødsaget til, at finde alternativ transportform, vil en eventuel meromkostning blive pålagt kunden.

 

7. Forsinket levering

7.1 Meddelelse. Hvis Thorsø A/S forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Thorsø A/S kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

7.2 Ophævelse. Hvis Thorsø A/S undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 5 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 10 arbejdsdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Thorsø A/S. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. Ovenstående gør sig kun gældende ved standardvarer. Kundetilpassede varer er således ikke dækket af ophævelsen.

 

 

8. Garanti, fortrydelsesret og reklamationsret

8.1 Garanti. Thorsø A/S garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 24 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 36 måneder fra oprindelig levering.

8.2 Undtagelser. Thorsø A/S' garanti omfat­ter ikke sliddele såsom låse og hjul og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Thorsø A/S' instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Thorsø A/S, og (iv) andre forhold, som Thorsø A/S er uden ansvar for.

8.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Thorsø A/S. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Thorsø A/S, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Thorsø A/S de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Thorsø A/S beder om.

8.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Thorsø A/S har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Thorsø A/S' kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Thorsø A/S. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Thorsø A/S. Thorsø A/S bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

8.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Thorsø A/S har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Thorsø A/S fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

8.6 Ophævelse. Hvis Thorsø A/S undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Thorsø A/S har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 arbejdsdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Thorsø A/S. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

8.7 Fortrydelsesret. Der ydes ikke fortrydelsesret til B2B-kunder og køb registreret under EAN-nummer på bekræftede ordrer. B2C-kunder har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Dette gælder dog ikke specialfremstillede varer, som enten er hjemtaget eller produceret efter de på ordren angivne specifikationer. Ved fortrydelse tages straks kontakt til Thorsø A/S med henblik på behandling af indsigelsen. Kunden afholder selv eventuell returomkostninger.

8.8 Reklamationsret. Der gives 2 års reklamationsret iht. købeloven. Reklamationsretten gælder fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamationsretten gør sig ikke gældende ved (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Thorsø A/S' instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Thorsø A/S, og (iv) andre forhold, som Thorsø A/S er uden ansvar for. Der skal reklameres i "rimelig tid" efter fejlen/manglen er opdaget.

 

9. Ansvar

9.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

9.2 Produktansvar. Thorsø A/S er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Thorsø A/S, i det omfang Thorsø A/S måtte ifalde produktansvar herudover.

9.3 Ansvarsbegræsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Thorsø A/S' ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Thorsø A/S netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Thorsø A/S har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Thorsø A/S ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Thorsø A/S ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Thorsø A/S' kontrol, og som Thorsø A/S ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

 

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Thorsø A/S.

10.2 Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Thorsø A/S for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 25 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, reservede­les eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 

 

11. Fortrolighed

11.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Thorsø A/S' erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Thorsø A/S' fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

11.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

 

12. Gældende ret og værneting.

12.1 Gældende ret. samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

13. Klagemuligheder.

13.1 Instans. En klage over en vare eller tjenesteydelse kan ved strid indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.